Medicinska gaser

Med medicinska gaser avses gas eller gasblandning som klassificeras som läkemedel och vars användning grundas på farmakologisk verkan, och som är avsedd att administreras till patient för terapeutiskt, diagnostiskt eller profylaktiskt ändamål.

Följ alltid säkerhetsanvisningarna för användning av gaser. Det är viktigt att du läser igenom denna broschyr noggrant och förstår dess innehåll innan du använder gasen, så att den kan förvaras, hanteras och användas på ett säkert sätt.

Vi är innehavare av försäljningstillstånd för följande gaser:
  • Medicinsk syrgas AWO 100 %, komprimerad
  • Medicinsk syrgas AWO 100 %, kryogen
  • Medicinsk luft AWO 100 %, komprimerad
  • Medicinsk lustgas AWO 100 %, medicinsk gas, förvätskad 
  • Medicinsk 5-gas lungfunktionsgas AWO, komprimerad
  • Pulmonox AWO 0,1 %, komprimerad

Utöver ovanstående medicinska gaser tillverkar och levererar vi på kundens begäran medicinska gaser som kräver dispens från Fimea, kontakta oss:

Kontakta oss

Utöver ovanstående medicinska gaser tillverkar och levererar vi på kundens begäran medicinska gaser som kräver dispens från Fimea, kontakta oss: medical(at)woikoski.fi