Helhetstjänster för gasdistributionssystem

För att ditt företag ska kunna fokusera på sitt kärnområde sköter vi all gas fram till uttagspunkten för din räkning, vare sig det är fråga om planering och installation av gasdistributionsnät eller underhåll, förbättring eller utvidgning av befintliga gasdistributionsnät. Vi är specialister på det. 

Helhetstjänster för gasdistributionssystem

Analyser av gasnät

Vi tillhandahåller skräddarsydda analystjänster för övervakning av industriella gasers renhet och gasnätens skick.

Problem med orenhet i gasnätet kan försvåra produktionen eller till och med helt avbryta produktionen. Ofta letar man efter orsaken i gasen, men många gånger förorsakas orenheten t.ex. av ett läckage i gasnätet.

Gasnätsanalyser görs bl.a. för process- och metallindustrins behov för att utreda orenheter i processgas, instrumentgas och tryckluft. Regelbundna gasnätsanalyser säkerställer processens renhet och funktion.

I analystjänsten ingår provtagning, mätning av nätets tryck- och temperaturvärden, analys av prover samt ett utlåtande om proverna och förslag till korrigerande åtgärder i fråga om eventuella avvikande analysvärden.

Fråga mer eller begär offert

Kontroll av flaskor och system

Återkommande besiktning av gasflaskor

Vid återkommande besiktningar utförs provtryckning av gasflaskorna och kontroll av ut- och insidan, tomvikten konstateras och utrustning och märkning kontrolleras. Flaskan blästras på utsidan, målas och stämplas med kontrolltidpunkt på flaskans skulderdel.

Återkommande besiktning av kundägda flaskor betalas av ägaren, återkommande besiktning av hyresflaskor av Woikoski.

Besiktningsintervallet för gasflaskor är i de flesta fall 10 år. För giftiga och frätande gaser är intervallet tre eller fem år.

Den återkommande besiktningen är en lagstadgad periodiskt utförd besiktning av tryckkärl. Påfyllningsbara tryckkärl ska återkommande kontrolleras och testas av en godkänd inrättning (Kommunikationsministeriets förordning 171/2009, punkt 6.2.1.6).

Kontroll av distributionssystem

Kunder som använder stora mängder gas har nytta av regelbunden service och kontroll av sina distributionssystem. Man kan garantera gasens kvalitet och hålla driftkostnaderna i schack, eftersom t.ex. gasläckor ökar kostnaderna och medför säkerhetsrisker.

Fråga mer eller begär offert

Service- och underhållstjänster

Våra tjänster omfattar konditionskartläggning av gasnät samt service-, reparations- och underhållstjänster.

Genom regelbundet underhåll kan gasens kvalitet garanteras och driftskostnaderna hållas låga, eftersom t.ex. gasläckage ökar kostnaderna och medför en säkerhetsrisk. Gasnätets skick påverkar också gasens renhet. Eftersom gasens renhet är viktig i produktionsprocessen, är det av största vikt att ombesörja gasnätets skick genom regelbundet underhåll.  Med regelbundet underhåll förebyggs också dyra produktionsavbrott förorsakade av eventuella skador, eftersom nätet underhålls och repareras planmässigt och kontrolleras. 

För att ni ska kunna koncentrera er på företagets kärnverksamhet och ha ett pålitligt och funktionssäkert nät, samt den renhetsklass för gaser som behövs, gör vi för vår del upp serviceplaner samt underhåller och reparerar utrustning.

Fråga mer eller begär offert

Utbildning

Gasutbildning

omfattar säker hantering av gaser, gasernas egenskaper och användningssäkerhet.

Utbildning om gasutrustning

ger kunskaper om transportenheter för gaser, säker hantering av dessa samt säker användning och service av gasdistributionsnät.

Utbildning om gastransporter

behandlar transport av gaser alltifrån personbilar till tankbilar samt transporttekniska säkerhetsfrågor. 

Innehållet i utbildningen skräddarsys efter kundens önskemål för att ge bästa möjliga svar på frågor som rör gaser och deras användning.

Fråga mer eller begär offert