Personal

 

Styrelsen
Oy Woikoski Ab Clas Palmberg
Clas Palmberg info@woikoski.fi
Sari Palmberg info@woikoski.fi
Marisa Palmberg +358 40 025 9294 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Ledningsgruppen
Sari Palmberg info@woikoski.fi
Marisa Palmberg +358 40 025 9294 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Kari Salovaara
Kari Salovaara +358 40 515 3881 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Olli Bergmann +358 40 922 4266 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Jarkko Moilanen +358 40 656 5878 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Teija Hölttä +358 40 517 0097 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Ville Mela +358 40 085 3060 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Maarit Könönen
Maarit Könönen +358 40 922 4270 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Laura Väänänen förnamn.efternamn@woikoski.fi
Produktion & teknik
Olli Bergmann +358 40 922 4266 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Underhåll
Ari Pesonen +358 45 2625 993 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Projekten
Kundservice
Oy Woikoski Ab Jukka Mannila
Jukka Mannila +358 40 6565 516 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Trygghet
Oy Woikoski Ab Juha-Pekka Savinen
Juha-Pekka Savinen +358 40 486 6881 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Fastighet
Pekka Silvennoinen +358 40 9224 298 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Ekonomi
Oy Woikoski Ab Kari Salovaara
Kari Salovaara +358 40 515 3881 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Anskaffning
Jarkko Moilanen +358 40 656 5878 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Anne-Mari Heikkinen +358 40 922 4258 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Logistik
Jarkko Moilanen +358 40 656 5878 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Antti Jukkara
Antti Jukkara +358 40 584 8962 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Kvalitet
Marisa Palmberg +358 40 025 9294 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Pekka Hermonen +358 40 656 5887 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Anni Riikonen
Anni Riikonen +358 40 656 5999 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Harri Sandell
Harri Sandell +358 40 059 1891 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Antti Sippola
Antti Sippola +358 40 552 8911 förnamn.efternamn@woikoski.fi
IT
Teija Hölttä +358 40 517 0097 förnamn.efternamn@woikoski.fi
HR
Laura Väänänen förnamn.efternamn@woikoski.fi
Marknadsföring och kommunikation
Oy Woikoski Ab Maarit Könönen
Maarit Könönen +358 40 922 4270 förnamn.efternamn@woikoski.fi
GDPR
Oy Woikoski Ab Maarit Könönen
Maarit Könönen +358 40 922 4270 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Försäljning
Ville Mela +358 40 085 3060 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Markus Juslin +358 40 656 5997 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Tuomo Rauhio +358 400 389 766 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Mika Suominen +358 40 548 2985 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Tarja Toivonen +358 40 575 4289 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Juha Nykänen
Juha Nykänen +358 44 9760 046 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Antte Vuosku +358 50 550 4422 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Ari Pajula
Ari Pajula +358 40 194 7910 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Marko Hyvönen +358 40 7612 449 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Maarit Ilmola +358 40 922 4261 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Tiina Onttonen +358 40 143 1518 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Hanna Tuohino
Hanna Tuohino +358 40 087 6245 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Daniel Egle
Daniel Egle +358 45 3467 888 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Päivi Lanki +358 40 715 1436 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Sami Manninen +358 40 656 5949 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Helena Niemelin +358 40 6565 913 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Oy Woikoski Ab Jarna Piironen
Jarna Piironen +358 50 037 6072 förnamn.efternamn@woikoski.fi
Veli-Pekka Virtanen +358 40 6565 929 förnamn.efternamn@woikoski.fi