Specialblandgaser

Specialblandgaser är gasblandningar som skiljer sig från vanliga blandgaser på följande sätt:

 • toleransen vid blandningens tillverkning är mycket liten, eller
 • blandningen har flera komponenter, eller
 • komponenterna i blandningen har mycket låg koncentration (<1 %), eller
 • komponenterna i blandningen är svårhanterade, sällsynta eller farliga, eller
 • det finns andra speciella önskemål förknippade med blandningen.

Vi tillverkar specialblandgaser gravimetriskt enligt internationella standarder (ISO 6141, 6142, 6145, 10156, 16664) och god praxis (EIGA IGC 39/08, 139/10 och 169/13) för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. De koncentrationer som fås fram på det sättet går att spåra till internationella centrallaboratorier (bl.a. NIST och VSL) och är därför tillförlitliga bl.a. vid kalibrering.

De vanligaste komponenterna i specialblandgaser är:

 • Argon, Ar
 • Acetylen, C2H2
 • Dikväveoxid, N2O
 • Eten, C2H4
 • Syre, O2
 • Helium, He
 • Koldioxid, CO2
 • Kolmonoxid, CO
 • Metan, CH4
 • Propan, C3H8
 • Syntetisk luft, 20,9 % O2 + N2
 • Kväve, N2
 • Väte, H2
 • Utöver dessa kan vi med hjälp av vårt eget produktutvecklingsarbete och internationella samarbetspartners ta fram specialblandgaser med över 300 möjliga komponenter.

ISO 17025-ackrediterade blandningar

I tillämpningar som kräver extrem tillförlitlighet och säkerhet krävs det ofta ISO 17025-ackrediterade blandningar.

Varje komponent i dessa blandningar har analyserats med en ackrediterad metod och är därmed noggrannare än analys på ett ackrediterat laboratorium. Det är därför viktigt vid anskaffning av ackrediterade blandningar att leverantören uppvisar ett ackrediteringsintyg från laboratoriet över analysen av de aktuella komponenterna.

Detta förväxlas ofta med analys som görs på ett ISO 17025-ackrediterat laboratorium. Det är dock två olika saker.

Woikoski erbjuder via sina internationella samarbetspartners ackrediterade blandningar som verifierats på rätt sätt.

Faroklassificering av specialblandgaser

Våra specialblandgaser sorteras i sex grupper enligt faroklasserna i CLP-förordningen (EG 1272/2008). Faroklasser:

 • Inert (icke-reagerande)
 • Brandfarlig
 • Oxiderande
 • Giftig
 • Brandfarlig och giftig
 • Oxiderande och giftig

Färgerna på specialblandgasflaskornas hals och ventilernas utgångsgängor bestäms utifrån dessa klasser. På det sättet garanteras användarens säkerhet så bra som möjligt både vid lagring och användning.