Erikoisseoskaasut

Erikoisseoskaasut ovat kaasuseoksia, jotka eroavat tavallisista seoskaasuista seuraavasti:

 • seoksen valmistuksen toleranssi on hyvin pieni, tai
 • seoksessa on useampia eri komponentteja, tai
 • seoksen komponenttien pitoisuus on hyvin pieni (<1 %), tai
 • seoksen komponentit ovat vaikeasti käsiteltäviä, harvinaisia tai vaarallisia, tai
 • seokseen liittyy muita erityistoiveita.

Valmistamme erikoisseoskaasuja gravimetrisesti kansainvälisten standardien (ISO 6141, 6142, 6145, 10156, 16664) ja hyvien käytäntöjen (EIGA IGC 39/08, 139/10 ja 169/13) mukaisesti taataksemme korkeimman mahdollisen laadun. Tällä tavalla ilmoitetut pitoisuudet ovat jäljitettävissä kansainvälisiin keskuslaboratorioihin (mm. NIST ja VSL) ja siten luotettavia käytettäviksi mm. kalibroinneissa.

Erikoisseoskaasuissa yleisimmät komponentit ovat:

 • Argon, Ar
 • Asetyleeni, C2H2
 • Dityppioksidi, N2O
 • Eteeni, C2H4
 • Happi, O2
 • Helium, He
 • Hiilidioksidi, CO2
 • Hiilimonoksidi, CO
 • Metaani, CH4
 • Propaani, C3H8
 • Synteettinen ilma, 20,9 % O2 + N2
 • Typpi, N2
 • Vety, H2

Näiden lisäksi oman tuotekehitystyömme ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme avulla on saatavissa erikoisseoskaasuja yli 300 mahdollisella komponentilla.

ISO 17025 -akkreditoidut seokset

Sovelluksissa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja varmuutta, vaaditaan usein ISO 17025 –akkreditoituja seoksia.

Näiden seosten jokainen komponentti on analysoitu akkreditoidulla menetelmällä ja on siten tarkempi kuin analyysi akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän vuoksi akkreditoituja seoksia hankittaessa on aina tärkeää pyytää toimittajalta laboratorion akkreditointitodistus vaadittujen komponenttien analyyseistä.

Tämä sekoitetaan usein virheellisesti ISO 17025 –akkreditoidussa laboratoriossa tehtyyn analyysiin. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

Woikoski tarjoaa kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kautta oikealla tavalla varmennettuja akkreditoituja seoksia.

Erikoisseoskaasujen vaaraluokitus

Erikoisseoskaasumme lajitellaan kuuteen eri ryhmään seoksen CLP-asetuksen (EC 1272/2008) mukaisen vaaraluokituksen mukaisesti. Nämä luokat ovat:

 • Inertti (reagoimaton)
 • Palava
 • Hapettava
 • Myrkyllinen
 • Palava ja myrkyllinen
 • Hapettava ja myrkyllinen

Erikoisseoskaasupullojen kaulavärit ja venttiilien ulostulokierteet määräytyvät näiden luokkien mukaisesti. Tällöin käyttäjän turvallisuus on mahdollisimman hyvin taattu niin varastoinnissa kuin käytössä.