Woikoski Code of Conduct - en asvarsfull verksamhet

Vi vill främja en rättvis, mänsklig och ansvarsfull verksamhetskultur i vår organisation.  Verksamheten i vårt företag styrs av följande Woikoski Code of Conduct-principer, vilka definierar hur företaget och varje representant för företaget ska agera i sitt arbete när de representerar Woikoski. Detta dokument är avsett som instruktion till vår personal för att vägleda varje Woikoski-anställd att agera i enlighet med Woikoskis värden och krav.
Vi förutsätter också att alla våra samarbetspartner förbinder sig att i sina egna organisationer bedriva en verksamhet som överensstämmer med våra principer.

Woikoskis ansvar och skyldigheter

Vi följer den gällande lagstiftningen och myndighetsanvisningarna. Utöver dessa har vi förbundit oss till ett stort antal standarder och verksamhetsprogram.

Läs mer

Etiska principer

Woikoski Oy:s personal och personalen hos företag som tillhandahåller tjänster i lokaler som Woikoski förfogar över har rätt till en säker och trivsam arbetsmiljö där de inte behöver vara rädda för att bli utsatta för trakasserier eller osaklig behandling.

Läs mer

Verksamhetens lagenlighet och Data Protection

Vi iakttar bra och korrekta förfaranden, och vi agerar på ett öppet sätt och följer den gällande lagstiftningen.  

Läs mer

Vi värnar om vår personal

Att värna om personalens välmående är ett centralt mål i Woikoski Oy:s personalpolitik.

Läs mer

Hantering av konflikter i arbetsgemenskapen

Vi tillämpar modeller för tidigt ingripande, diskussion och gemensamma samtal.
Vid behov tar vi hjälp av utomstående medling i konfliktsituationer.

Säkerhet

Woikoski har utvecklat sina funktioner med anknytning till arbetarskydd i stor omfattning och fortsätter att satsa på och utveckla alla delområden av säkerheten. Målet är en 0-nivå i fråga om olycksfall och olyckor. 

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling

Vi respekterar naturvärdena och värnar om naturen och säkerställer att naturvärdena bevaras till kommande generationer.  Vårt miljösystem är baserat på standarden ISO 14001.  Alla skogsområden som vi äger är PEFC-certifierade. Vi tar tillvara koldioxid från andra företags produktionsprocesser, och vi har förbundit oss till Responsible Care-program och MOTIVA:s energieffektivitetsavtal.

Läs mer

Påverkan i samhället och internationellt

Vi deltar aktivt i samhällsdiskussioner som gäller vårt verksamhetsområde och vi deltar också i nationella och internationella branschorganisationers verksamhet bl.a. Kemipoolen, Kemiindsutrin, EIGA och IOMA.

Läs mer

Kundrespons

Kundrespons tas emot antingen av vår egen organisation eller hos våra återförsäljare och responsen behandlas i vår organisation. Vi tar all mottagen kundrespons på allvar och behandlar den i enlighet med vårt ISO 9001-kvalitetssystem och våra processer.

Vi samarbetar med tredje parter (kunder, leverantörer etc.) samt utvecklar våra förfaranden och anvisningar utifrån den respons vi mottagit av våra kunder och samarbetspartner.

Rättvis konkurrens

  •  

Vi följer den gällande konkurrenslagstiftningen i all vår verksamhet.

Vi deltar inte på något sätt i verksamhet som begränsar eller hindrar konkurrens. 
Vi samlar inte förbjuden information om våra konkurrenter.
Vi tillämpar inte olagliga metoder.
Vi ger inte en felaktig bild av våra produkter eller tjänster för att få konkurrensfördelar.
Vi har en transparent verksamhet och en öppen kommunikation.

Verksamhet som strider mot våra instruktioner minskar våra intressentgruppers förtroende för Woikoski, försvagar vårt företags varumärke och kan förorsaka allvarliga verksamhetsrisker.

Upptäckta överträdelser eller missbruk har konsekvenser. Om det framkommer att anvisningarna inte har följts, utreds ärendet och vidtas åtgärder för att korrigera situationen.

Organisationen ska omedelbart underrättas om sådana missbruk eller handlingar i strid med instruktionerna:

Anmälningar utanför organisationen anonymt med hjälp av Woikoskis Whistle blowing–kanal