Säker användning av flytgas

 

Förvara alltid flaskan stående

Flytgasflaskor ska alltid hanteras och förvaras stående, eftersom gasen kan komma ut ur ventilen i flytande form om flaskan används i vågrätt läge. Säkerhetsventilen förhindrar dessutom att flaskan exploderar vid en eldsvåda.

Använd tryckregulatorn

Använd hushållstryckregulatorn (30 mbar) för att säkerställa rätt tryck vid användning.

Kom ihåg att stänga ventilen

Kom alltid ihåg att stänga flaskans ventil efter användning för att förhindra gasläckage.  Lösgör samtidigt tryckregulatorn som kopplats till flaskan för att undvika att ventilstiftet fastnar (PV).

Förfarande vid störningar eller läckage

Om du konstaterar eller misstänker ett läckage (t.ex. känner gaslukt) i byggnaden eller fordonet - Stäng genast flaskventilen - Öppna fönster och dörrar - Rök inte och använd inte öppen eld - För genast ut den läckande flaskan - Använd inte elektriska brytare - Avlägsna dig från byggnaden eller fordonet.

- Vid en eldsvåda, tillkalla brandkåren - Efter vädring, kontrollera slangen och slangkopplingarna med såpvatten efter att du först har öppnat flaskventilen - Be ett proffs om hjälp för att reparera apparatfel och rörläckage.

 

Förvaring av flytgas

Flaskans placering

Om en flytgasflaska utsätts för hetta kan säkerhetsventilen öppnas eller läcka gas. Placera inte en flytgasflaska under grillen eller på något ställe där temperaturen kan stiga till över 65 grader Celsius.

Förvaring på en plats med tillräcklig ventilation

Flytgas är en lättantändlig gas som är tyngre än luft och kvävande i stora halter. Vid läckage kan gas samlas till exempel i källare. Därför ska gasen alltid förvaras i ett utrymme med tillräcklig ventilation. I bostadslokaler, i lager ovanför marken, i husbilar och husvagnar samt i båtar får högst 25 kg flytgas förvaras. (Obs. Även den tomma flaskans nettovikt räknas med i den maximala tillåtna förvaringsmängden.)  Flytgas har luktsatts för att göra det lättare att upptäcka läckage.

 

Transport av flytgasflaskor

Transport av flytgasflaskor

Stöd flaskan under transporten

Flaskan ska förvaras stående och stödas på ett stadigt sätt under transport. Lyft ut flytgasflaskorna ur bilen vid varmt väder om du parkerar bilden för en längre tid.

Årligt underhåll av flytgasflaskor

Kontrollera regelbundet anordningarna

När flytgas används krävs särskild noggrannhet, eftersom gasen är ett mycket effektivt och lättantändligt bränsle. Läckande gas kan om den antänds förorsaka en kraftig eldsvåda eller i värsta fall en explosion. Därför är det ytterst viktigt att kontrollera och underhålla gasanordningarna regelbundet.

Innan gasgrillen tas i bruk ska du kontrollera att brännaren är ren, att kopplingarna är täta och att slangen är i gott skick. Gasslangen kan bli skör i solljus och få små sprickor. Du kan kontrollera slangens skick genom att böja den eller använda en läckagespray. Om slangen har små sprickor bör den bytas ut. Det är bra att kontrollera att slangkopplingarna mellan flaskan och grillen är täta innan grillen tas i bruk samt i samband med byte av flaska. Om kopplingarna läcker ska de spännas och kontrolleras på nytt.