Medicinska gas

Med medicinska gaser avses gas eller gasblandning som klassificeras som läkemedel och vars användning grundas på farmakologisk verkan, och som är avsedd att administreras till patient för terapeutiskt, diagnostiskt eller profylaktiskt ändamål.

Iaktta säkerhetsanvisningarna för användning av gaser. Läs igenom skyddsinformationsblad och övriga anvisningar innan du använder gasen.

 Vi är innehavare av försäljningstillstånd för följande gaser:

Lääkkeellinen 5-kaasun keuhkofunktiokaasu Lääkkeellinen 5-kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, puristettu
Läs mer
Medicinsk syrgas Lääkehappi AWO 100% puristettu
Läs mer
Lääkehappi kryogeeninen Lääkehappi AWO 100 %, kryogeeninen
Läs mer
Lääkeilma Lääkeilma AWO 100 %, puristettu
Läs mer
Lääkkeellinen ilokaasu Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100 %, nesteytetty
Läs mer
Pulmonox Pulmonox AWO 0,1 %, puristettu
Läs mer
Lääkehiilidioksidi
Läs mer

Utöver ovanstående medicinska gaser tillverkar och levererar vi på kundens begäran medicinska gaser som kräver dispens från Fimea, kontakta oss: medical(at)woikoski.fi