Säkerheten vid hantering av gasflaskor

Gas används på olika sätt beroende på gasens kvalitet och form. Vid användning av gas ska man alltid vara omsorgsfull och iaktta säkerhetsförfarandena enligt anvisningarna.

På gasflaskor används olika färger och markeringar för att göra dem lättare att känna igen. Läs mer om färgernas betydelse.

Läs mer

Transport, hantering och lagring av gasflaskor

Anvisningar om transport av gasflaskor

 • Flaskventilens skyddskåpa ska vara på plats under transport eller minsta förflyttning.
 • Gasflaskor- och korgar ska fixeras med lastlinor.
 • Medicinsk gas transporteras på en pall med påbyggnad eller täckt med skyddskåpor tillverkade för ändamålet.

Hanteringsanvisningar

 • Använd nödvändig skyddsutrustning: skyddsskor, skyddsglasögon, långärmad tröja/jacka, handskar.
 • Flaskorna får inte utsättas för stötar. Stötskador är en grund för underkännande vid en inspektion.
 • Acetylenflaskor ska alltid hanteras och förvaras upprätta.
 • Hjälpmedel som ska användas vid lastning och hantering av flaskor: flaskvagn, pumpvagn, bomkran, fordonstruck.

Anvisningar om lagring av gasflaskor

 • Flaskorna ska lagras på en för ändamålet reserverad, välventilerad plats.
 • I lagret får inga andra föremål än gasflaskorna förvaras.
 • Ingen brandrisk får förekomma i lagret och det ska vara beläget långt från värme- och antändningskällor. Det är förbjudet att röka och göra upp öppen eld i närheten av lagret.
 • Endast behöriga personer har tillträde till lagret.
 • Området ska märkas ut tydligt med varningsskyltar som överensstämmer med föreskrifterna.
 • Lagring av större mängder gas ska planeras i samarbete med gasleverantören och brandmyndigheten.
 • Gasflaskorna ska förvaras stående och åtgärder ska vidtas för att förhindra att de faller omkull.
 • Flaskventilerna ska hållas stängda och skydden/kåporna ska vara på plats.
 • Tomma och fulla flaskor lagras separat från varandra.
 • Gaser som reagerar med varandra ska lagras separat från varandra (brännbara och oxiderande gaser).
 • Flytgas ska lagras på minst 5 meters avstånd från andra gasflaskor.